Новини:

Дата: 21.03.2017
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-1.001-0033-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020, публикувам: Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Aбкант машина със CNC управление - 1 брой“
Документация: Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Aбкант машина със CNC управление