ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
на „С.И.Р.К.” ЕООД


„С.И.Р.К.” ЕООД е създадено през 2005 година от собственика и управител Жулберт Жан Мари Валтер. Дружеството разполага със собствена база намиращасе в индустриалната зона на гр. Гурково, област Стара Загора. Специализирано е в изработката на уникални метални конструкции и детайли посредством модерна технология на лазерно рязане.
Политиката за защита на личните данни е създадена във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, както и на Закона за защита на личните данни.
Нейната основна цел е да информира, Вас, нашите партньори и сътрудници за основните принципи, които ще спазваме при извършване на дейности в качеството ни на Администратор на лични данни.
В настоящата Политика са използвани следните две основни определения:

 • „Лични данни” - всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
 • „Обработване” - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„С.И.Р.К.” ЕООД, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва и съхранява лични данни по смисъла на действащото Законодателство само и единствено във връзка с извършваните от нас дейности и при спазване на приложимите нормативни изисквания.
С оглед спазване на приложимите законови изисквания и съблюдаване правата на заинтересованите физически лица, в Дружеството са въведени процедури за обработване и съхранение, включително срокове, както и са предприети необходимите мерки за защита на информацията, класифицирана като лични данни.
Събираната информация не включва:

 • раса;
 • етнически произход;
 • политически възгледи;
 • вероизповедание или убеждения;
 •  членство в синдикални организации;
 •  генетичен статус;
 • сексуална ориентация на физически лица.

В допълнение към гореспоменатите категории, ние не обработваме и съхраняваме лични данни на лица под 14 (четиринадесет) годишна възраст.
Обработваните лични данни ще бъдат предоставяни на трети страни само във връзка с дейността на Дружеството, в изпълнение на законово изискване или във връзка с предоставяне на информация на наш външен изпълнител, като съответната страна ще бъде информирана за настоящата Политика и внедрените в „С.И.Р.К.” ЕООД процедури за защита на информация, класифицирана като лични данни.
В качеството си на субект на данни, Вие имате право:

 • да изискате да коригираме, изтрием или ограничим обработването на Ваши лични данни, като това ще бъде извършено своевременно в случай, че обработването на личните Ви данни не е свързано с изискване на приложимото законодателство;
 • да изискате достъп до обработваните от нас лични данни, както и да получите потвърждение, дали се обработваме Вашите лични данни, и в случай, че е така - да получите достъп до данните, както и информация за целите на обработването, съответните категории лични данни, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации, когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • да направите писмено възражение срещу обработването на Вашите лични данни, включително да отправите жалба на жалба до съответния надзорен орган (В Република България надзорен орган е Комисия за защита на личните данни);
 • на преносимост на Вашите лични данни.

За повече информация, във връзка с Вашите права в качеството Ви на субекти на данни или относно нашите Политика и процедури, оставаме на Ваше разположение!

Лице за контакт: Ивелина Димова
Телефон: 0894394320
Адрес:гр.Гурково,кв.Индустриален
e-mail: ivka4@mail.bg

25.05.2018 година                                                              С уважение: Даниел Димов